Title Image

Polityka prywatności

Przedmiotowy dokument (dalej jako „Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Biomo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000783873, REGON: 383207891, NIP: 8133811842, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, (dalej jako „Administrator”), danych osobowych osób korzystających z platformy dostępnej na stronie internetowej: https://www.biomo.eu/ lub aplikacji Biomo Control (dalej jako: Platforma). Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzanych danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych oraz o prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 

SŁOWNICZEK POJĘĆ

 

 • Przeglądarka: program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari).
 • Cookies: pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania z Platformy.
 • Państwo trzecie: państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Profilowanie: każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • Przetwarzanie: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Użytkownicy: osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Platformy.

 

 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

 

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych Osobowych w związku z korzystaniem z Platformy oraz usług świadczonych przez Administratora, dostępnych dla Użytkowników, za pośrednictwem Platformy szczegółowo opisanym poniżej.

 

 • PODSTAWY PRAWNE, CELE, ZASADY ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 

 1. Użytkownicy mogą przesyłać Administratorowi Dane osobowe podczas korzystania z Platformy, a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z Administratorem drogą telefoniczną, mailową lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących
 2. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
 • wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) jak również przekazywania Użytkownikowi informacji i zamawianych przez niego usług co jest niezbędne do wykonania wzajemnych zobowiązań umownych  – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
 • przesyłania Użytkownikowi informacji dotyczących usług za pośrednictwem korespondencji mailowej i/lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych i/lub wszelkich innych środków komunikacji, co wiążę się z wykonaniem wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
 • zapewnienia realizacji przez Administratora usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z niniejszą Polityką co jest niezbędne do realizacji wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków ustawowych ((art. 6 ust. 1 lit c) RODO)  oraz wykonywania i obrony roszczeń wynikających z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych osobowych będzie realizowane  przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku obrony i wykonywania roszczeń wynikających z umowy przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika,
 • przekazywania Użytkownikowi (w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami) materiałów marketingowych oraz informacji, instrukcji i wskazówek niezbędnych dla usprawnienia realizacji umowy – przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika następuje wówczas za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) i/lub w uzasadnionym interesie Administratora jakim jest doskonalenie świadczonych usług oraz marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)  przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika, zaś w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika;
 • zarządzania Platformą oraz w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z Platformy, analizy danych, testowania, a także przeprowadzania prac badawczych, analitycznych i dotyczących nadzoru – postawę przetwarzania Danych osobowych Użytkownika stanowi wówczas uzasadniony interes Administratora jakim jest zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej usługi jak również doskonalenie dostępnych w ramach Platformy funkcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Dane osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
 • doskonalenia Platformy oraz świadczonych usług, jak również w celu zapewnienia, że ich treść będzie przekazywana Użytkownikowi w odpowiedni sposób, w szczególności z uwzględnieniem urządzeń przy pomocy, których Użytkownik korzysta z Platformy, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług dostępnych na Platformie, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), jak również  prowadzone jest w uzasadnionym interesie Administratora  (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych osobowych będzie realizowane  przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
 • prowadzenia pomiarów lub działań mających na celu określenie efektywności reklam przesyłanych Użytkownikowi oraz przesyłania użytkownikowi zindywidualizowanych reklam, co jest prowadzone w uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) jakim jest optymalizacja efektywności kampanii reklamowych, Dane osobowe mogą być przetwarzane także za zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika, zaś w przypadku zgody do czasu jej cofnięcia;
 • wykonania innych ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 • w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód (art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne) dane będą przetwarzane także w celach marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o sprzedawanych produktach i usługach) również na podstawie osobnych zgód wyrażonych za pomocą wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej – do czasu cofnięcia zgody.

 

Po upływie okresu przetwarzania,  Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.

 

 1. Administrator będzie przetwarzał następujące Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika:
 • imię i nazwisko Użytkownika (a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobą prawną nazwę – firmę, nr NIP i – o ile posiada -nr KRS oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji) ,
 • adres e-mail,
 • miejsce zamieszkania/adres korespondencyjny,
 • numer telefonu komórkowego.

W razie braku przekazania tych informacji, Administrator może nie zapewnić Użytkownikom części lub całości dostępu do Usług. Zakres wskazanych danych jest zgodny z zasadą adekwatności. Brak przekazania przez Użytkownika powyższych danych może uniemożliwić korzystanie z usług oraz zawarcie umowy.

 1. W odniesieniu do Danych osobowych dotyczących odwiedzin Użytkownika na Platformie Administrator może (w sytuacji gdy jest to wymagane i uzyskał w tym celu zgodę Użytkownika) pozyskiwać dane dotyczące urządzeń oraz sieci wykorzystywanych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu Usług. Dane te mogą obejmować: adres IP Użytkownika, dane dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, rodzajów i wersji wtyczek wykorzystywanych przez przeglądarki internetowe, systemu operacyjnego oraz platformy, identyfikatora reklamowego, informacji na temat odwiedzin, w tym adresu URL witryny, na której kliknięty został link prowadzący do Platformy, poszukiwanych lub przeglądanych produktów, błędów pobierania danych, czasu odwiedzin na określonych stronach, interakcji z innymi stronami. Dane te pozyskiwane są przez Administratora pozyskuje te dane w szczególności za pośrednictwem plików cookie oraz innych technologii.
 2. W związku z realizacją umowy, Dane osobowe Użytkownika będą ujawniane zewnętrznym odbiorcom, t.j.: partnerom biznesowym Administratora, usługodawcom Administratora (w szczególności w zakresie zagadnień technicznych, płatności) osobom współpracującym z Administratorem w ramach Platformy, organom państwowym, prokuraturze, policji (wtedy gdy jest to wymagane przepisami prawa).
 3. Administrator informuje, że przekazywanie Danych Osobowych zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas gdy:
 4. jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego,
 5. jest to konieczne do realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,
 6. jest to konieczne do prawidłowej realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem,
 7. jest to konieczne do w celów analitycznych, w tym także w celu optymalizacji Platformy oraz świadczonych przez Administratora usług;
 8. Administrator udostępni Platformę (w tych jej część) tym podmiotom;
 9. wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 10. jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym w związku z toczącym się procesem;
 11. nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa;
 12. nastąpiło przekształcenie, przejęcie, podział Administratora lub nastąpiła sprzedaż przedsiębiorstwa Administratora.
 13. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może wykorzystywać informacje przekazywane przez Użytkownika w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. przesyłania informatorów, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Administratora lub innych Użytkowników lub innych wiadomości, które zdaniem Administratora mogą być interesujące dla Użytkownika lub przesyłania skierowanych do konkretnego Użytkownika reklam).
 15. W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę poprzez przesłanie maila na adres rodo@biomo.eu.

III.          PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Administrator wykorzystuje Dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym podlegają one profilowaniu, z uwzględnieniem informacji zawartych w plikach cookies. Profilowanie będzie miało wpływ na funkcjonalność i jakość Platformy, treść profilu konkretnego Użytkownika, treść oferty dedykowanej danemu Użytkownikowi, a także proponowanie Użytkownikowi działań zwiększających jego aktywność w Platformie. Ponadto profilowanie jest przeprowadzane dla osiągnięcia wymienionych celów opisanych w punkcie II Polityki.

Profilowanie ma wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Platformy, gdyż na tej podstawie Administrator będzie mógł poprawić jakość korzystania z Platformy, a także dokonać oceny osobistych preferencji i zainteresowań Użytkowników. W związku z tym profilowanie obejmuje także monitorowanie i śledzenie indywidulanych zachowań Użytkowników.

 

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Danych Osobowych:
 2. a) prawo dostępu do treści Danych osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, otrzymania kopii swoich Danych osobowych);
 3. b) prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych osobowych;
 4. c) prawo żądania usunięcia Danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje możliwość usunięcia Konta na Platformie (nie jest to jednak równoznaczne
  z usunięciem Danych osobowych);
 5. d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych);
 6. e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych;
 7. f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje:

 1. g) prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili;
 2. h) prawo do przenoszenia Danych osobowych.
 3. W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. VII: „Dane kontaktowe”.

 

 1. PLIKI COOKIES

 

 1. Platforma korzysta z informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
 3. optymalizacji Platformy;
 4. umożliwienia Użytkownikom nawigację na stronie i korzystanie z jej podstawowych funkcji;
 5. rozpoznawania Użytkownika podczas kolejnej wizyty na stronie;
 6. spersonalizowania i ulepszenia funkcji oferowanych Użytkownikowi;
 7. utrzymania sesji Użytkownika;
 8. ustalenia liczby osób korzystających z Platformy oraz uzyskania informacji o sposobie korzystania z niej;
 9. prowadzenie działań marketingowych (przesyłanie reklam);
 10. dostosowywania zawartości Platformy do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. układ strony);
 11. prowadzenie anonimowych statystyk pozwalających Administratorowi poprawić funkcjonalność Platformy.
 12. W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje cookies: cookies niezbędne, cookies funkcjonalne, cookies analityczne i poprawiające wydajność, cookies reklamowe i do targetowania.
 13. Występują przypadki, w których oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Możliwe jest w każdym czasie dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Platformie. Pliki cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych powinny być dostępne są w sekcji „pomoc” (lub innej podobnej) przeglądarki internetowej.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:

 1. a) zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem;
 2. b) aktualizacja oprogramowania poprzez częste aktualizacje;
 3. c) dostęp do indywidualnego konta na Platformie jedynie po zalogowaniu się loginem i hasłem; hasła są niejawne i są zapisane w bazie, jako tzw. hashe;
 4. d) szyfrowanie Danych Osobowych w bazie;

 

Administrator informuje, że jeżeli Użytkownik zdecyduje się udostępnić swoje informacje, w tym Dane osobowe za pośrednictwem usług partnerów biznesowych Administratora, poza niniejszą Polityką, Użytkownik może być również związany treścią polityk dotyczących prywatności tychże firm partnerskich. Administrator nie sprawuje żadnej kontroli nad pozyskiwaniem i/lub przetwarzaniem informacji dotyczących Użytkowników przez tych partnerów biznesowych na ich własnych platformach.

VII.   DANE KONTAKTOWE

W przypadku wszelkich pytań, wniosków i próśb dotyczących Danych Osobowych lub chęci skorzystania z określonego uprawnienia, Użytkownik możesz skontaktować się z Administratorem, w jednej z poniżej wskazanych form:

e-mail: rodo@biomo.eu
adres: Biomo sp. z o.o., ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów

 

VIII.       ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji w przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych osobowych.